บริการออกแบบและผลิตระบบงานควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน

1. งานวัดและทดสอบสําหรับงานใน โรงงานอุตสาหกรรม (Automated Test Equipment)
2. งานควบคุมอัตโนมัติ Automation control
3. Data Logging
4. Remote Monitoring
5. Remote Data Acquisition